REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://patrizia.aryton.pl/ (dalej „E-Sklep) prowadzonego przez – Aryton e-sklep spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (83-333), ul. Gryfa Pomorskiego 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000859892, REGON: 387055840, NIP: 5892060970 z kapitałem zakładowym w wysokości 6 000,00 zł opłaconym w całości.

Sprzedaż Towarów i Usług dokonywana jest w imieniu i na rzecz ARYTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (83-333), ul. Młyńska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS:  0000171874 , REGON:  190269246 , NIP: 589-001-16-31 z kapitałem zakładowym w wysokości 6 000,00 zł opłaconym w całości.

Jeżeli inne dane kontaktowe nie są podane w dalszej części Regulaminu, w sprawach w nim regulowanych, należy kontaktować się z:

Usługodawca:

Aryton e-sklep spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gryfa Pomorskiego 5, 83-333 Chmielno

OBSŁUGA KLIENTA E-Sklepu:

email: [email protected]

tel. +48 583 501 627

poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00

Sprzedawca:

Aryton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Młyńska 5, 83-333 Chmielno

tel. 58 684 64 64/ 58 684 21 93, fax. 58 684 21 96

email: [email protected]

poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00


§ 2 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. E-Sklep  (dalej także jako „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://patrizia.aryton.pl/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług E-Sklepu;

2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

5. Konto (Konto Klienta) – podstrona E-sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422);

8. Sprzedawca – ARYTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (83-333), ul. Młyńska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS:  0000171874 , REGON:  190269246 , NIP: 589-001-16-31 z kapitałem zakładowym w wysokości 6 000,00 zł opłaconym w całości;

9. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem E-sklepu, której przedmiotem są Towary;

11. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem E-Sklepu;

12. Usługodawca – Aryton e-sklep spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (83-333), ul. Gryfa Pomorskiego 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000859892, REGON: 387055840, NIP: 5892060970 z kapitałem zakładowym w wysokości 6 000,00 zł opłaconym w całości;

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem E-sklepu określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;

14. Salony stacjonarne – sklepy prowadzone przez Sprzedawcę lub jego franczyzobiorcą działające pod marką Patrizia Aryton.

§ 3

Zakres Usług

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem E-Sklepu następujące Usługi: 

1.1 przedstawienie oferty E- Sklepu;

1.2 personalizowanie Towaru, poprzez podanie charakterystyki Towaru według wyboru Klienta spośród dostępnych opcji zależnych od rodzaju Towaru, w szczególności poprzez wybór materiału, kroju, dodatków i wskazanie wymiarów krawieckich;

1.3 prowadzenie i obsługa akcji promocyjnych;

1.4 wysyłanie informacji o nowościach i promocjach w postaci Newsletteru, o którym mowa w § 11 Regulaminu;

1.5 prowadzenie i obsługa programów lojalnościowych;

1.6 umożliwianie składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość oraz dokonywania ich opłacenia;

1.7 informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia oraz udzielanie innych informacji dotyczących E-Sklepu;

1.8 obsługa realizacji Zamówienia, w tym zwrotów i płatności oraz reklamacji.

2. Świadczenie Usług jak w punkcie 1.1. – 1.3. powyżej rozpoczyna się z chwilą  rozpoczęcia przez Klienta korzystania z E-Sklepu i jest równoznaczne z zawarciem umowy na ich świadczenie na warunkach określonych w Regulaminie bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z tych Usług, opuszczając E-Sklep.

3. Jeżeli świadczenie Usługi jak w punkcie 1.1. powyżej odbywa się na zapytanie Klienta za pośrednictwem kanałów informacyjnych dostępnych w ramach E-Sklepu, Usługobiorca uprawniony jest do udzielenia informacji zwrotnej, zawierającej treści marketingowe.

4. Dostęp do niektórych z w/w Usług wymaga podania danych osobowych, ich podanie jest dobrowolne, ale odmowa ich podania, może powodować brak możliwości wykonania Usługi po stronie Usługodawcy.

5. Usługi jak w punkcie 1.5 mogą być świadczone na podstawie odrębnych Regulaminów.

6. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy, chyba że w odrębnym regulaminie wskazano odmiennie.

7. Reklamacje dotyczące Usługi można składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected],

- telefonicznie, dzwoniąc na numer: tel. 583 501 627,

8. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej danej Usługi i/lub adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

11. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

12. Klient, który dokonał posiada Konto lub na którego rzecz są świadczone inne Usługi rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni. Zgłoszenie powinno być wysłane na adresy jak w ustępie 7 powyżej – tj. właściwe dla reklamacji Usług.

13. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładanie Konta lub inny do korespondencji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

14. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

§ 4

Warunki korzystania ze E-Sklepu

1. Umowa o świadczenie usług E-Sklepu jest zawierana na odległość, drogą elektroniczną z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu i wykonania wskazanych czynności zmierzających do realizacji Usług. W toku procesu może być wymagane potwierdzenie zawarcia umowy.

2. Do korzystania z E-Sklepu, niezbędne jest posiadanie:

1)    urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji, która zapewnia obsługę plików „cookies” oraz skryptów Javascript;

2)    wyłączonego oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów Javascript;,

3)    aktywowana funkcja akceptacji plików „cookies”;

4)    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

5)    oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

- system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);

- zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.

4. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu internetowego, dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy prawne, społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

- zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

- zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

- dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

- działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

- zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Usługodawcy i/lub Sprzedawcy oraz osób trzecich;

- zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści. 

5. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu Internetowego jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie internetowym. W przypadku umieszczania przez Klienta w Sklepie Internetowym treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

7. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422), Usługodawca niniejszym informuje, że:

- korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały;

- usługodawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego pliki „cookies” – więcej informacji na temat plików „cookies” znajduje się w Polityka Prywatności Aryton e-sklep.

8. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Klienta  oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Usługodawcy.

10. Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

 § 5

Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Proces składania Zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru (w tym jego rozmiaru i koloru) znajdującego się w E-Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, a po kliknięciu na pole „Dalej” Klient loguje się do Konta Klienta albo podaje dane w formularzu niezbędne do założenia Konta Klienta lub realizacji Zamówienia. W toku składania Zamówienia Klient ma możliwość wyboru formy dostawy (wraz ze wskazanym kosztem), oraz formy płatności w oparciu o wyświetlane komunikaty. Kolejny krok podczas składania Zamówienia to weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie w pole „Zamawiam”.

4. Podczas składania Zamówienia Klient może być zobowiązany do akceptacji Regulaminu oraz zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę i Sprzedawcę. Odmowa skutkować będzie brakiem realizacji Zamówienia.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Do czasu otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Klienta uważa się, że umowa nie została zawarta.

6. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację Zamówień.

7. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Usługodawca i/lub Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Klient będzie niezwłocznie powiadomiony (o ile jest to możliwe) ze wskazaniem przyczyny odmowy.

8. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, odnośnie których zawarto Umowę sprzedaży.

9. Ze względu na natychmiastową realizację Zamówień, Klientowi nie przysługuje prawo do jego modyfikacji po zawarciu Umowy sprzedaży, za wyjątkiem zmiany sposobu płatności. Jednakże Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

10. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości.

11. Klient wyraża zgodę na kontakt ze E-Sklepem oraz Sprzedawcą w zakresie realizacji Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Zamówieniu lub przy rejestracji Konta,  tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji Zamówienia oraz związane z obsługą Umowy sprzedaży.


§ 6

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w E-Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób:

1) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

2) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem), co wiąże się z tym, iż opłata za koszt dostawy będzie wyższa o opłatę manipulacyjnej za odbiór gotówki przez kuriera dostarczającego Towar,

3) za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl (udostępnianego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu),

4) za pośrednictwem serwisu PayPal (udostępnianie przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.).,

5) za pośrednictwem serwisu PayPo - płatność odroczona, kup teraz zapłać za 30 dni (udostępnianie przez PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie); do maksymalnej kwoty 3000 zł,

5) za pośrednictwem serwisu Klarna, elastyczne płatności; do maksymalnej kwoty 7000 zł.

5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, tj. potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem PayPal wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym lub koncie PayPal Sprzedawcy albo w przypadku płatności ratalnych po uruchomieniu kredytu i przelewie należnej kwoty na konto Sprzedawcy. Usługodawca ani Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Klienta w trakcie dokonywania płatności.

6. W przypadku niedokonania płatności w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia Usługodawcy przysługuje prawo do anulowania Zamówienia (odstąpienia od Umowy sprzedaży).

7. Usługodawca dołoży staranności by termin realizacji zamówień Towaru nie przekroczył 14 dni kalendarzowych.

8. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta przy składaniu Zamówienia, tj. w szczególności za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów InPost lub do wybranego prze Klienta Salonu stacjonarnego – jeżeli taki sposób dostawy jest oferowany. Dostawa do Salonu stacjonarnego jest możliwa tylko do wybranych Salonów stacjonarnych.

9. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany formy dostawy przy przesyłkach o dużych gabarytach, bez zmiany kosztu te dostawy po stronie Klienta.

10. Koszt dostawy jest podawany przy składaniu Zamówienia i jest on zależny od miejsca dostawy, gabarytów Towaru oraz wybranego sposobu płatności.

11. Dostawy realizowane we współpracy z firmami zewnętrznymi odbywają się na podstawie właściwych regulaminów tych firm.  Klient przyjmuje do wiadomości, że dane opcje dostawy mogą być ograniczone dla poszczególnych Towarów lub miejsc, a także z uwagi na wybrany sposób płatności.

12. W przypadku dostaw przesyłek realizowanych do Salonów stacjonarnych termin odbioru wynosi 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Klienta o fakcie dostawy produktów do Salonu stacjonarnego. Po tym czasie nastąpi ich zwrot do magazynu centralnego Sprzedawcy.

13. W celu sprawnego dostarczenia Towaru, Klient powinien podać numeru telefonu podając dane do dostawy.

14. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:  

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

- niekompletności przesyłki,

- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

15. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Usługodawcą i/lub Sprzedawcą . Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

16. Usługodawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

17. Jeżeli Towar ma zostać przesłany Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się odebranie jej od przewoźnika.

18. Usługodawca ani Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Klienta.


§ 7

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot towaru)


1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, odsyłając Towar na adres Sprzedawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:  

1)    obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

2)    polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. 

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Dla celów porządkowych wskazuje się, że oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na adres:

Aryton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Młyńska 5, 83-333 Chmielno

email: [email protected]

4. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu oraz § 8 w zakresie w jakim dotyczą Konsumenta, stosuje się również do Klienta nie będącego Konsumentem, ale będącego osobą fizyczną zawierającą umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

§ 8

Zwrot Towaru

1. Klient, w tym będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że zostanie ustalony  odbiór Towaru od Klienta. Do zachowania terminu wystarczy zwrot Towaru w wybranych Salonach stacjonarnych lub odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.  Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

2. Dla celów porządkowych wskazuje się adres zwrotu Towarów:

Aryton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Magazyn

ul. Gryfa Pomorskiego 5, 83-333 Chmielno

Lista Salonów stacjonarnych, w których można dokonać zwrotu Towaru, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu/jest pod link.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Sprzedawca  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli nie ustalono inaczej, w przypadku zwrotu produktów odebranych za pobraniem bądź zwróconych w salonach stacjonarnych zwrot należności następuje poprzez przelew bankowy na konto wskazane przez Konsumenta.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany podczas składania Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.


§ 9

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny, a zatem reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej. Klient może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

2. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub elektronicznie na dane:

Aryton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Młyńska 5, 83-333 Chmielno

email: [email protected]

3. Reklamacja powinna zawierać opis wady oraz w miarę możliwości dane Zamówienia i potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży (fakturę, paragon). Zwrotu reklamowanych Towarów Klient może dokonać poprzez odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy jak w ustępie poprzedzającym.  

4. W przypadku przesłania przez Klienta  reklamacji drogą elektroniczną, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną. W przypadku oświadczeń złożonych za pośrednictwem poczty tradycyjnej odpowiedź nastąpi za pomocą poczty elektronicznej na maila wskazanego w korespondencji lub Zamówieniu.

5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo 

2) żądać usunięcia wady; albo 

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1) lub 2).

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.


§ 10

Newsletter

1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.

2. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Klienta z Usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.

3. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Usługodawcę i  Sprzedawcę, produktów i usług, aktualnych promocji, informacji o otwarciu nowych salonów sprzedaży, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.

4. Z Usługi Newsletteru można zrezygnować w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia przez link wysyłany wraz z Newsletterem lub na adres: [email protected]

5. Zamówienie Usługi Newsletter następuje:

- poprzez dokonanie przez Klienta czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://patrizia.aryton.pl/

- wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej https://patrizia.aryton.pl/

- naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyślij”;

- zalogowanie się przez Klienta na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail);

- wyrażenie zgody na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Klienta w formularzu adres e-mail. Treść  zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu;

- zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu;

- kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

6. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Klienta (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji Usługi Newsletter.


§ 11

Programy lojalnościowe i rabatowe, promocje

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany warunków promocji czy udzielania rabatów w każdym czasie.

2. Jeżeli nic innego nie wynika z regulaminu dla danego programu lojalnościowego, Usługobiorca uprawniony jest do zakończenia programu za odpowiednim uprzedzeniem korzystających z niego Klientów, nie krótszym niż 3 miesięcy.

3. Udział w promocji lub programie lojalnościowym może być uzależnionych od wyrażenia zgody na kontakt przez takie kanały komunikacyjne jak: komunikacja elektroniczna w formacie SMS, MMS, poczty elektronicznej, Webpush oraz Push mobilny jako ustawienie domyślne. Komunikacja jest realizowana za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

4. Usługodawca może oferować zindywidualizowane zniżki promocyjne uczestnikom promocji lub programu lojalnościowego ustalane na podstawie danych transakcyjnych (historia zakupów).


§ 12

Opinie o sklepie internetowym

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym patrizia.aryton.pl

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


§ 13

Pozostałe prawa i obowiązki

1. Usługodawca może jednostronnie zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów w celu:

1) dostosowania Regulaminu do obowiązujących lub przyjmowanych przepisów ustawowych lub wykonawczych, które (i) regulują produkty lub usługi oferowane przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, (ii) mają wpływ na wykonywanie niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim pozostaje on niezgodny z tymi przepisami oraz z zastrzeżeniem, że nie dojdzie w ten sposób do zmiany postanowień niewiążących konsumenta w myśl art. 385(1) § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

2) dostosowania Regulaminu do wszelkich orzeczeń sądowych, decyzji organów ochrony konsumentów lub innych właściwych organów, dotyczących Usługodawcy i/lub Sprzedawcy, o ile w ich wyniku stała się konieczna zmiana Regulaminu w zakresie w jakim pozostaje on niezgodne z tymi orzeczeniami i decyzjami oraz z zastrzeżeniem, że nie dojdzie w ten sposób do zmiany postanowień niewiążących konsumenta w myśl art. 385(1) § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

3) zapobiegania nadużyciom, szkodom lub ze względów bezpieczeństwa;

4) odzwierciedlania zmian warunków rynkowych lub standardowych praktyk branżowych;

5) wprowadzanie zmian redakcyjnych do niniejszego Regulaminu (na przykład w celu poprawienia błędów gramatycznych lub ortograficznych), o ile zmiany te nie prowadzą do zmiany treści lub znaczenia niniejszego Regulaminu.

2. Jeśli Usługodawca dokona jakąkolwiek ze zmian określonych powyżej,  poinformuje Klientów o dokonanych zmianach na 15 dni przed datą ich wejścia w życie zmian, chyba że:

1) jest prawnie zobowiązany do wprowadzenia zmian niezwłocznie lub w krótszym terminie;

2) zmiany są dokonywane zgodnie z ustępem 1 pkt 5) powyżej, w którym to przypadku wejdą one w życie natychmiast.

3. Począwszy od daty wejścia w życie zmian, Klient może nadal korzystać z Konta zgodnie ze zmienionym Regulaminem. Zmiany nie będą stosowane z mocą wsteczną i nie będą miały wpływu na żadne wcześniejsze Zamówienia.

4. Jeżeli Klient nie zgadza się z proponowanymi zmianami, może w dowolnym momencie nieodpłatnie zakończyć swoją relację z Usługodawcą.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu opublikowane w na stronie https://patrizia.aryton.pl/  Sklepu internetowego będą miały natychmiastowe zastosowanie do tych Klientów, którzy ukończą proces zakładania Konta po opublikowaniu takich zmian.


§ 14

Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą i/lub Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą i/lub Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).

4. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

5. Sprzedawca i Usługodawca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego to: [email protected]


§ 15

Dane osobowe

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Sprzedawcy i/lub Usługodawcy dostępnych: polityka prywatności

2. Polityki prywatności jak wskazane powyżej stanowią integralną część Regulaminu.


§ 16

Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk. Regulamin jest dostępny na stronie https://patrizia.aryton.pl/l w formie pozwalającej na jego pobranie i utrwalenie.

4. Informacje o Towarach podane w E-Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa E-Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy i/lub Sprzedawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy i/lub Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected] lub pod numerem telefonu 583 501 627 (poniedziałek-piątek godz. 08.00-16.00)

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Zamiana treści Załącznika nr 2 – nie wymaga zmiany Regulaminu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu


Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Data: ……………………………………………………


Adresat:


Dane teleadresowe:


– ARYTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chmielnie (83-333), ul. Młyńska 5


Sekretariat: 531 870 580

email: [email protected]


SKLEP INTERNETOWY – BIURO OBSŁUGI KLIENTA

583 501 627

email: [email protected]


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..


Data zawarcia odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……


………………………………….


Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)